RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW [PL]

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Altra Lab Sp. z o.o., z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (55-220) , ul. Oleśnicka 34, NIP: 8961600969, zwana dalej Spółką.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 oraz art. 9 ust.1 – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a także do realizacji szeroko rozumianej współpracy z kontrahentami i klientami.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW [EN]

Ladies and Gentlemen, In connection with the requirements of European Parliament and Council Regulations (EU) 2016/679 from April, 27 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (EU General Data Protection Regulation (GDPR)), we inform you about the rules for the processing of personal data for the purpose of concluding and performing contracts, for the implementation of legal obligations, the implementation of legitimate interests and on the basis of consents granted, and we inform you about your rights related to this. The following rules apply from May 25, 2018.

 1. The administrator of your personal data is Altra Lab Sp. z o.o., based in Jelcz-Laskowice (55-220) at ul. Oleśnicka 34, Tax identification number: 8961600969, hereinafter referred to as the Company.
 2. The administrator processes personal data based on article 6 paragraph 1 and article 9 paragraph 1 - processing is necessary for purposes arising from legitimate interests pursued by the administrator, as well as for the implementation of broadly understood cooperation with contractors and clients.
 3. The recipients of your personal data may be entities authorized to receive them under applicable law.
 4. The personal data provided by you will not be transferred to a third country.
 5. Your personal data will be stored for an adequate period and no longer than periods in accordance with the applicable law in individual processing areas of personal data.
 6. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, processing restrictions, right to data portability, right to object, right to withdrawal of consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which was made on the basis of consent before its withdrawal.
 7. You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority when you believe that the processing your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation personal dated April 27, 2016.
 8. Providing your personal data is voluntary.
 9. Your data will not be processed in an automated manner, including in the form of profiling.